Przejdź do treści strony

statut

Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

§ 1

Stowarzyszenie ekologiczno - kulturalne  „Filtrator” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową zarejestrowaną, posiadającą z tego tytułu osobowość prawną.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Sokołowsko w gminie Mieroszów.
3. Stowarzyszenie może powoływać swoje Oddziały obejmujące swym zasięgiem jedno lub kilka województw.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym lub zbliżonym profilu działania zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy wolontariackiej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednak dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 5

Stowarzyszenie może posługiwać się emblematami i barwami, nie zastrzeżonymi dla innych podmiotów, zatwierdzonymi przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6

1. Tworzenie programów społeczno–edukacyjnych, służących reintegracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury, nowych technologii, rzemiosła, współpracy międzynarodowej i ekologii.
2. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie edukacji technicznej, informacyjnej, kulturalnej, artystycznej i ekologicznej.
3. Wspieranie kształcenia twórczych i kompetentnych kadr technicznych oraz kadr kultury wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy.
4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie techniki, edukacji i kultury i ekologii.
5. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wśród młodzieży z mniejszymi szansami m.in pochodzących terenów wiejskich i małych miejscowości.
6. Wspomaganie regionalnego rozwoju gospodarczego, szczególnie w obszarze nowoczesnych technologii i rzemiosła.
7. Kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej, otwartości na inne kultury, wzajemnego szacunku, tolerancji, sprawiedliwości społecznej i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego.
8. Odkrywanie lokalnej tożsamości i troska o dziedzictwo kulturowe.
9. Zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.
10. Prowadzenie pracowni realizującej działania multimedialne, rzemieślnicze i kulturalne.
11. Promowanie i animacja wszelkich przejawów historycznej i artystycznej działalności twórczej.
12. Podniesienie świadomości ekologicznej i kulturalnej społeczeństwa, promocja postaw ekologicznych.
13 Inicjowanie wszelkich form aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych.
14 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
15. Promowanie:
• Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• Nowych technologii i tradycyjnego rzemiosła,
• Kultury ekologicznej i bioregionalizmu. Rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych,
• Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• Turystyki i krajoznawstwa,
• Porządku i bezpieczeństwa publicznego,
• Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
16. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
17. Promocji i organizacji wolontariatu.
18. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
19. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym .
20. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
21. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
22. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
23. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wdrażanie innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, wspieranie aktywnych metod nauczania, tworzenie programów edukacyjnych.
2. Udzielanie pomocy inicjatywom zmierzającym do zreformowania edukacji technicznej, kulturalnej i ekologicznej.
3. Tworzenie ośrodków kształcenia pozaszkolnego, ustawicznego i zawodowego.
4. Prowadzenie szkoleń oraz kursów technicznych i edukacyjnych.
5. Prowadzenie i finansowanie badań w zakresie edukacji technicznej, wykorzystania najnowszych technologii, ekologii.
6. Zaangażowanie zakładów przemysłowych w proces kształcenia studentów, w szczególności poprzez organizację staży studenckich.
7. Współpracę z samorządem lokalnym, środowiskiem naukowym i przemysłowym, a także fundacjami i stowarzyszeniami, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
8. Organizację wydarzeń kulturalnych, wystaw, koncertów, przedstawień.
9. Inicjowanie i popieranie działań obywatelskich i samorządowych do stosowania nowoczesnych technik ochrony środowiska.
10. Gromadzenie zbiorów informacyjnych z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji, dziedzictwa kulturowego, rozwoju technologicznego
11. Współpracę z organizacjami i instytucjami, których programy i działalność są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
12. Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, imprez publicznych, spotkań. wystaw, a także innych form działalności.
13. Prowadzenie działalności informacyjnej. Edukacyjnej i aktywizacyjnej.
14. Różnorodne formy wsparcia rodzin i osób wykluczonych społecznie.
15. Organizowanie i wspieranie rodzinnego wypoczynku.
16. Organizowanie szkoleń dla członków, pracowników Stowarzyszenia a także osób działających w obszarze inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie.
17. Promowanie celów Stowarzyszenia poprzez organizowanie konferencji i seminariów a także wydawaniu publikacji temu poświęconych.
18. Nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą.
19. Prowadzeniu działalności gospodarczej, w celu pozyskiwania środków na ww działalność statutową.
20. Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.

§ 8

1. Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi przy współdziałaniu z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją rządową i samorządem terytorialnym, a także Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.
2. Wsparcie i uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia może być udziałem każdej osoby fizycznej lub prawnej, której bliskie są wartości i formy działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)      członków zwyczajnych
b)      członków wspierających
c)      członków honorowych

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych.

§ 10

1. O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i uzyskaniu rekomendacji co najmniej przez jednego członka Zarządu.
2. Od odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania.
3. Uchwała Walnego Zebrania, w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a)     czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia,
b)     prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do :
a)      brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
b)      przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c)      regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 12

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
 2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych dokonuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
  a)      rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
  b)      śmierci członka,
 3. Wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje uchwałą Zarząd w przypadkach:
  a)      prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
  b)      popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
 4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu i skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od doręczania uchwały o wyłączeniu lub skreśleniu.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.

§ 14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członek wspierający i członek honorowy może uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym na posiedzeniu Zarządu i Walnym Zebraniu.
2. Członkom wspierającym i członkom honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
3. Utrata członkostwa przez członków wspierających i członków honorowych następuje z trybie określonym w § 12.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są :
  a)         Walne Zebranie
  b)        Zarząd
  c)         Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 7 lat.

§ 17

Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.

§ 18

1.   Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.   Walne Zebrania są zwyczajne oraz nadzwyczajne.
3. Do kompetencji zwyczajnego Zebrania Walnego należy:
a)     wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji,
b)     wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
c)     udzielenie, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d)     uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
e)     wybór Zarządu, w tym Prezesa,
f)      wybór Komisji Rewizyjnej,
g)     uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,
h)     nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
i)      rozpatrywanie wniosków i odwołań od decyzji Zarządu,
j)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
4.   Wybory do władz określone w punkcie 3e i 3f odbywają się w trybie zwyczajnym co 7 lat. Wybory  uzupełniające może dokonać każde Walne Zebranie.
5.   Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku kalendarzowym. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Zarząd wysyła nie później niż jeden tydzień przed wyznaczonym terminem, z proponowanym porządkiem obrad, w formie podanej na deklaracji członkowskiej.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i połowy członków zwyczajnych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, według woli uprawnionych do głosowania.

§ 21

 1. Zarząd składa się z dwóch- trzech osób, w tym prezesa Stowarzyszenia.
 2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 4. Do składania oświadczenia woli za Stowarzyszenie wymagane jest działanie prezesa lub dwóch członków Zarządu. Funkcje kierownika zakładu pracy (pracodawcy), w rozumieniu prawa pracy, w sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu pełni prezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu uprawniony przez Zarząd.
 5. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  a)      realizowanie uchwał Walnych Zebrań,
  b)      kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
  c)      podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków zwyczajnych i wspierających,
  d)     podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych,
  e)      kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,
  f)       uchwalanie programów działania na rok kalendarzowy,
  g)      uchwalanie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia.
 6. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających zespołowego działania.
 7. Posiedzenia Zarządu obywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem samokontroli Stowarzyszenia wybierana w liczbie 2-3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a)      przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu co do zgodności ze Statutem,
  b)      składanie sprawozdań na Wlanym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  c)      składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V

MAJATEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
  a)      składki członkowskie,
  b)      dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiącej własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  c)      dotacje,
  d)     darowizny, zapisy i spadki,
  e)      wpływy z działalności statutowej,
  f)       dochody z ofiarności społeczeństwa,
  g)      dochody z działalności gospodarczej.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub dwóch członków Zarządu.
 5. Zabrania się :
  a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

3. Zasady tworzenia:
a) Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Struktura organizacyjna

4. Władze oddziału to:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna.

5. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
6. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
7. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

8.Walne Zebranie Członków Oddziału
a) Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
b) Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
c) Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia.

9. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b) wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c) wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

10. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
a) Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.
b) Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
c) Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

11.Komisja Rewizyjna Oddziału
a) Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
b) Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób
c) Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.

12. Postanowienia końcowe:
a) Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
b) Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA I ZMIANY STATUTU

§ 25

 1. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymagana jest większość ¾ głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie zmian Statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad na Walne Zebranie stosownie do § 16 pkt 5.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 07.04.1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” lub przepisy powszechnie obowiązujące.